Ochrana osobních údajů

MONIVA HOMEPAGE / Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Moniva Chocolat s.r.o. IČ 09999990 se sídlem  Rejskova 65, 284 01, Kutná Hora (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Moniva Chocolat s.r.o., Rejskova 65, 284 01 Kutná Hora
email: info@moniva.cz
telefon: +420 774 156 276

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2.3 Zpracovávanými údaji jsou zejména: jméno, příjmení, doručovací a/nebo fakturační adresa, telefon, e-mail.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

3.2.1 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.2.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 1. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje

4.1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

4.1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

5.1.1 podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,

5.1.2 zajišťující služby provozování e-shopu (WordPress, WooCommerce) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

5.1.3 zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (MailChimp) a poskytovatelé zajišťující analýzu dat (Google Analytics)

 1. Vaše práva

6.1Za podmínek stanovených v GDPR máte

6.1.1právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

6.1.2právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

6.1.3právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

6.1.4právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

6.1.5právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.1.6právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

 1. Používání cookies
  Webové stránky dostupné na https://moniva.cz/ slouží pro účely společnosti Café Coeur s.r.o. Webové stránky využívají cookies a podobné technologie pro zlepšení služeb zákazníkům.

9.1. Používání cookies na webových stránkách

Tyto webové stránky využívají tři druhy cookies – cookies, které slouží na zabezpečení základní funkčnosti webových stránek (vkládání zboží do košíku, přihlášení k účtu zákazníka atd.), cookies zabezpečující rozšířenou funkčnost (např. zapamatování funkcí jako vypnutí reklamního okénka atd.), a nakonec cookies využívané pro monitoring a analýzu dat (stránky si pamatují, zda už jste na nich v minulosti byli, monitorují účinnost reklam a cesty, kterými jste se na webové stránky dostali atd.).

9.2. Cookies třetích stran a jak jejich používání můžete ovlivnit
Většina internetových prohlížečů standardně povoluje používání cookies. Soubory cookies je možné vymazat, zakázat jejich ukládání anebo povolit jejich ukládání pro konkrétní místa. Berte ale prosím na vědomí, že zakázáním cookies přijdete o některé funkce webových stránek jako je vkládání do košíku atd.

Added to cart
Nákupní košík
Zavřít

Žádné produkty v košíku.

Upozornění o používání cookies

Tato stránka používá cookies. Prohlížením této stránky souhlasíte s jejich používáním. Více o zásadách ochrany osobních údajů a použivání cookies se dozvíte <a href="https://moniva.cz/ochrana-osobnich-udaju/">zde</a>.